دومین نشست کتابخوان کودک و نوجوان کتابخانه مرکزی در تاریخ 26/3/95 در محل بخش کودک برگزار شد. در این نشست بهسا وزیری، کوشا مهمدی، ملیکا وزیریان، ماندانا گرگین، عسل ابراهیمی و روژین ثیابی به ترتیب کتاب جودی مشهور می شود،روباه و خر بی مغز،قصه های قد و نیم قد،مدرسه ی کنار جاده،شاهزاده خانم و نخود و زرد و صورتی را برای کودکان و  نوجوان بخش کودک کتابخانه مرکزی معرفی نمودند.