همزمان با فصل تابستان و کمبود آب با هدف آشنایی کودکان با ارزش آب و روش های صحیح صرف جویی در مصرف آب جشن پاسداشت آب در کتابخانه مرکزی برگزار شد. این جشن شامل قصه گویی ، شاهنامه خوانی و بازید از رودخانه کارون بود.