ساعت کار کتابخانه مرکزی خوزستانشنبه تا چهارشنبه: عضویت و امانت: 7:30 الی 18:30سالن مطالعه: 7:30 الی 20پنجشنبه ها:7:30 الی13