کتابخانه مرکزی استان خوزستان در آبان ماه  1388 با حضور وزیر کشور و هیات همراه به طور رسمی راه اندازی گردید. این کتابخانه با مساحت 13000 مترمربع دارای 7100 مترمربع زیربنا و سه طبقه (همکف، اول و دوم) می باشد. فعالیت های کتابخانه مرکزی در چند فاز طراحی شده اند.

فاز اول راه اندازی کتابخانه در  دی ماه 1388 و ارائه خدمات عضویت، سالن مطالعه، نشریات ادواری و راه اندازی بخش خدمات فنی، فاز دوم همزمان با هفته کتاب سال 1389 شامل راه اندازی خدمات امانت، نمایه نشریات، طرح کتاب من، مرجع، شیفت شب و فاز سوم شامل راه اندازی بخش های تخصصی کتابخانه از جمله بخش نابینایان، کودکان و نوجوانان، خوزستان شناسی، واحد آرشیو، اسناد و مدارک، کتابخانه دیجیتال، تجهیز سالن کنفرانس و غیره می باشد.در حال حاضر کتابخانه مرکزی با بیش از 100000نسخه در حال ارائه خدمات به مراجعین می باشد.