ردیف

عنوان کلاس

روز و ساعت

شهریه

1

آموزش نقاشی کودک

پنج شنبه

ساعت :11-12

500000ریال

2

آموزش نقاشی نوجوان

پنج شنبه

ساعت :11-12

500000ریال

3

آموزش خلاقیت

پنج شنبه

ساعت :10-11

500000ریال

4

آموزش نویسندگی

چهارشنبه ساعت17-18

500000ریال

5

آموزش نقالی و شاهنامه خوانی

سه شنبه 17-18

500000ریال

6

آموزش نقاشی روی بوم

پنج شنبه

ساعت :11-13

500000ریال

7

آموزش مهارت ها زندگی

چهارشنبه

ساعت 17-18

200000ریال

8

قصه گویی

پنج شنبه

ساعت 10:30

-