شنبه تا چهارشنبه 7:30    صبح الی  7:30عصر
پنج شنبه: 7:30 صبح الی 13 ظهر