چهارمین جلسه انجمن مادرانه در تاریخ 94/10/10 با حضور سرکارخانم زرگر شوشتری مشاور کودکان برگزار شد. در این جلسه به بحث و گفتگو با مادارن لپرداخته شد و مشکلات و سوالات اساسی که ذهن والدین را به خود مشغول کرده بود مورد بررسی قرار گرفت و در موردی تبادل نظر صورت گرفت. طبق نتایج حاصله از این جلسه قرار برآن شد که جلسه آینده به مباحث ریشه ای پرداخته شود. از آنجا که بسیاری از مسائل و مشکلات کودکان ریشه در رفتارهای والدین دارد. بنابراین پیشنهاد شد جلسه آینده به موضوع "روابط خانوادگی و تاثیر آن بر رفتارهای کودکان" پرداخته شود