نشست جمع خوانی کودک با خواندن کتاب"رفتم بالا انار بود"   نوشته ناصر کشاورز در کتابخانه مرکزی استان خوزستان برگزار شد.

مسئول بخش کودک کتابخانه مرکزی ابتدا کودکان را با کتابهای الکترونیکی و نحوه دسترسی به کتابهای الکترونیکی آشنا کرد سپس کتاب "رفتم بالا انار بود"  از روی نسخه الکترونیکی کتاب توسط کودکان جمع خوانی شد.

کتاب "رفتم بالا انار بود"  شامل مجموعه از شعرهای ناصر کشاورز است . این شعرها چون ترکیبی از عناصر آشنا برای کودکان است برای آنها جذاب است و هم ذهن آنان را به دنیای نو باز می کند.