انجمن مادرانه کتابخانه مرکزی در راستای افزایش سواد اطلاعاتی  و آشنایی با منابع اطلاعاتی مادران برگزار می شود این انجمن در طول مدت شش ماه گذشته موفق به برگزاری 7 نشست مادارنه با محوریت روانشناسی کودک، خود شناسی، خلاقیت کودکان، کنترل خشم و... شد . هدف از برگزاری این نشست علاوه بر آشنایی مادران با کتابخانه عمومی و افزایش مطالعه این قشر آشنایی مادارن با منابع اطلاعاتی مفید می باشد.