قصه گویی و نمایش خلاق داستان یونس پیامبر با هدف آشنایی با داستان زندگی پیامبران و تجربه های ناشی از قهرکردن و زود خسته شدن می باشد در این کارگاه کودکان تجربه های خود را در خصوص دعاهایی که تاکنون کردن و قهرکردن با یکدیگر در میان گذاشتند و در پایان کلاس با بداهه گویی و صندلی تفکر با موضوع شهر نینوا و احساسات و تجربیات کودکی که در شکم نهنگ قرار داشت اتمام یافت.