پنجمین جلسه انجمن مادرانه پنج شنبه94/10/17 ساعت 10:30 تا 12:30 در محل سالن کتابخانه مرکزی برگزار شد .این جلسه با حضور سرکار خانم عبادناصری مشاور ارشد خانواده و گروهی از مادران در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد. در آغاز جلسه ابتدا مهارت های خودآگاهی شامل شناخت خود واقعی، احساس آرامش،شادی و ... آموزش داده شد و در ادامه جلسه مسائل مدیریتی خانواده و شیوه های صحیح آن مطرح شد. سپس برخی از حضار با طرح مسایل و مقالات فردی خود راهنمای های لازم را دریفات نمودند.