کلاس آموزش کاردستی به کودکان روزهای پنج شنبه ساعت 10صبح در محل بخش کودک کتابخان مرکزی برگزار می شود.